Make your own free website on Tripod.com
www.pakpasak.eu.la


ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບດີເດັນ ໃນສາຍອະຊີວະສຶກສາ ປະຈຳປີ 2005-2006

ຮຽນດີ
STUDIOUS

ມີລະບຽບ
DISCIPLINED

ຄົ້ນຄິດ
THOUGHFUL

ສ້າງສັນ
CREATIVE

ຂະຫຍັນ
DICIGENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ສ້າງຕັ້ງໃນປີ ຄສ. 1936
ໂຮງຮຽນ ອຸດສະຫະກຳ
ຄສ. 1955
ສູນອົບຮົບ ວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນ
ຄສ. 1963
ມັດທະຍົມ ການຊ່າງວຽງຈັນ
ຄສ. 1972
ວິທະຍາໄລ ການຊ່າງວຽງຈັນ
ຄສ. 1977
ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນວຽງຈັນ
ຄສ. 1979
ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງປາກປ່າສັກ
ຄສ. 1996
ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ
ຄສ. 2008
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ


 
  ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກມເນືອທີ່ທັງໝົດ 2.3 ເຮັກຕາ.
ມີອາຄານຮຽນ 5 ຫຼັງ, ມີຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ 43 ຫ້ອງ.
ໂຮງຝຶກງານ 3ຫຼັງ ສຳລັບຫ້ອງຝຶກງານ 9 ສາຂາວິຊາ.
ມີຫໍສະໝຸດ ປະກອບມີຫ້ອງອ່ານ 3ຫ້ອງ.
ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ້ 4ຫ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ້ 100ຊຸດ
ຫ້ອງຮຽນພິມດິດ ພາສາລາວ ປະກອບມີ 60ເຄື່ອງ
ຫ້ອງຮຽນພິມດີດ ພາສາອັງກິດ ປະກອບມີ 30ເຄື່ອງ
ມີຫ້ອງປະຊຸມ 2ຫ້ອງຂະໜາດ 8X12. ພ້ອມເຄື່ອງສຽງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົບ.
ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ 1ຫຼັງ ຂະໜາດ 6X24ມ.
ຫໍພັກນັກສຶກສາ 3ຫຼັງ, ບັນຈຸນັກສຶກສາໄດ້ປະມານ 600ຄົນ.
ມີຫໍອາຫານສຳລັບນັກສຶກສານອນໃນຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງອາຫານ ບໍລິການພາຍໃນໂຮງຮຽນ.
ມີເດີ່ນບານບ້ວງ, ເດີ່ນບານສົ່ງ, ເດີ່ນບານເຕະ, ເດີ່ນຕີດອກປີກໄກ່ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວກິລາກາຍະກຳອື່ນໆ
ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດຈັກສຳລັບນັກສຶກສາກ້ວາງຂວາງສາມາດບັນຈຸໄດ້ ປະມານ 1000ກວ່າຄັນ
 
  ຈຸເດັ່ນ